Usnesení zastupitelstva města 10.03.2022

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konané dne 10.3.2022

Zastupitelstvo města po projednání:

30/549.1 upravený program 30. zasedání zastupitelstva města
30/550.1 ověřovateli zápisu doc. Ing. Lucii Krejčí, Ph.D., Bc. Lukáše Lyčku a zapisovatelkou Ivanu Gelnarovou
30/551.1 návrhovou komisi ve složení: prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., Bohumír Kaštovský a Ing. Pavla Vavrošová
30/552.1
  • odsuzuje ostře vojenský útok Ruské federace na Ukrajinu a vyjadřuje plnou solidaritu ukrajinskému lidu. Vyjadřuje vůli pomoci dle svých možností nejen lidem, kteří budou ubytovaní na území města Klimkovice, ale i těm, kteří zůstali na území Ukrajiny, zejména pak rodině a obyvatelům Terny, rodného města čestného občana Klimkovic, poručíka V. A. Staška.
  • děkuje všem obyvatelům, firmám a organizacím za dosavadní i budoucí pomoc ukrajinským občanům.
30/553.1 poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000 Kč společnosti Český červený kříž, IČO 00426547 se sídlem Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6 – Břevnov, na pomoc Ukrajině převodem na transparentní účet č. 333999/2700
30/553.2 poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000Kč společnosti Český červený kříž, IČO 49593412 se sídlem Červeného kříže 1672/4, 70200 Ostrava, na pomoc Ukrajině převodem na krizový účet č. 6436761/0100
30/554.1 ukládá
  • radě města založit Veřejnou sbírku na pomoc Ukrajinským občanům za podmínek stanovených zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů a vhodným způsobem ji prezentovat občanům Klimkovic s termínem do 30. září 2022
vyhrazuje
  • právo rozhodnout o využití veřejné sbírky
30/555.1 radě města uzavřít dodatek k platné nájemní smlouvě Hotelu na podloubí tak, aby byla celá kapacita hotelu vyčleněna pro potřeby krátkodobého ubytování ukrajinských občanů se zajištěním služeb doporučených KACPU MSK s tím, že financování bude zajištěno prostřednictvím rozpočtu Města Klimkovice s maximální refundací ze státního rozpočtu dle platných předpisů
30/556.1 snahu rady města poskytnout peněžitý dar nebo materiální pomoc paní Lýdii Konstantinovnu Maximovu s tím, že ukládá Radě města převést prostředky vhodným a bezpečným způsobem.
30/557.1 radě města prověřit možnost získání externích finančních příspěvků (např. Nadace ČEZ apod) na úhradu nákladů spojených se zajištěním krátkodobého ubytování a v případě splnění kritérií pro podání žádosti takovou žádost podat
30/558.1 souhlasí
  • s využitím budovy „žluté školy“ na ul. Komenského ke krátkodobému ubytování občanů Ukrajiny po provedených revizích a uvedení do provozu schopného stavu k tomuto účelu. A to pokud to umožní aktuálně platná legislativa
a pověřuje
  • technickou správu města předložením minimálních technických a legislativních požadavků pro výše uvedení použití budovy, a to do 16.3.2022
30/559.1 radě města pravidelně informovat zastupitele i občany města o postupu plnění jednotlivých usnesení i dalších bodů uvedených v materiálu „Návrh pomoci Ukrajincům pobývajícím na území Města Klimkovice a Ukrajincům zůstávajícím na území Ukrajiny“.
30/560.1 Kulturně informačnímu středisku Klimkovice zajistit vytvoření a správu databáze volných ubytovacích kapacit na území města Klimkovice a volných pracovních míst na území města Klimkovic a blízkém okolí, případně takovýchto míst u podnikatelů a firem se sídlem v Klimkovicích, s tím, že se Kulturní a informační středisko stane komunikačním centrem pro pomoc města Klimkovice ukrajinským občanům
30/560.2 radě města zpracovat analýzu možností zajištění dlouhodobého ubytování v bytových objektech města Klimkovice spolu se souhrnem nutných úprav pro možnost důstojného dlouhodobého ubytování
30/561.1 úpravu rozpočtu pro rok 2022 - rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým se:
 
zvyšují se výdaje                                                                                                                            
§            pol                Název                                                                      částka
6221      5xxx             Humanitární zahraniční pomoc přímá         o          200.000,00 Kč
6112      6xxx             Zastupitelstva obcí                                    o            42.350,00 Kč
a snižují se výdaje        .                                                                                                                 
§            pol                Název                                                                       částka     
6409      5xxx             Ostatní činnosti j.n.                                    o         200.000,00 Kč
6112      5xxx              Zastupitelstva obcí                                    o           42.350,00 Kč
Celkem se výdaje nemění.                                                                                                        Jaroslav Varga, starosta

Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta